درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

دیزل بازار

آقای کریمی

اسلامشهر

دکوراسیون داخلی

100 متر مربع

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

مطب دندانپزشکی

خانم سلیمی

میدان کاج-تهران

دکوراسیون داخلی

80 متر مربع

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

شرکت تجارت فلز

خانم سلیمانی

آیت الله کاشانی

دکوراسیون داخلی

150 متر مربع

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

شرکت حسابداری

خانم رحیمی

قزوین

دکوراسیون داخلی

100 متر مربع

درباره پروژه

عنوان :

مشتری :

مکان:

دسته بندی:

متراژ :

مطب زیبایی

خانم آقایی

تهران-الهیه

دکوراسیون داخلی

200 متر مربع